ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

bigstockphoto_Cute_Business_Woman_With_Group_5213135

Εφαρμόζουμε πιστοποιημένες διαδικασίες λειτουργίας που εξασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την προστασία της πληροφορίας σας σε κάθε στάδιο.

Στην Αρχειοθήκη πρωταρχικός μας στόχος είναι το δίπτυχο: ασφάλεια της πληροφορίας και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μιας συνολικής ενοποιημένης διαχείρισης σεβόμενη το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο και πάντοτε σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, η Αρχειοθήκη έχει πιστοποιηθεί κατά:

Η Αρχειοθήκη είναι επίσης μέλος του διεθνούς οργανισμού εταιρειών φύλαξης και διαχείρισης αρχείων PRISM (Professional Records and Information Services Management International) από το 2008 και δεσμεύεται απέναντι στον Κώδικα Δεοντολογίας του οργανισμού για την ποιότητα στις υπηρεσίες και στην ασφάλεια που προσφέρει στους πελάτες της. Επιπλέον, είναι μέλος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).

Οι πιστοποιήσεις της εταιρείας και η συμμετοχή της στον PRISM έχουν συνθέσει το πλαίσιο λειτουργίας της Αρχειοθήκης, όπως αυτό αποτυπώνεται σε ένα ιδιαίτερα λεπτομερές Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών (Standard Operating Procedures Manual) το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει:

  • Σχέδιο συνέχισης επιχειρηματικής λειτουργίας (Business Continuity Plan, Disaster Recovery).
  • Συνεχείς αναβαθμίσεις στα συστήματα μηχανογράφησης, παρακολούθησης και ελέγχου.
  • Συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους και μετρήσεις σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες.
  • Αυστηρές πολιτικές διασφάλισης ποιότητας, λογικής και φυσικής ασφάλειας.
  • Ανθρωποκεντρική αντίληψη ασφάλειας στην εργασία.
  • Φιλοσοφία σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον.