ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

bigstockphoto_Group_Of_Business_Colleagues_C_4925420

Η υψηλή προστασία των εταιρικών δεδομένων σας είναι για εμάς προτεραιότητα.

Στην Αρχειοθήκη σας δίνουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για έγγραφα τα οποία απαιτούν υψηλότερα επιπέδα ασφάλειας (ενδεικτικά, πρωτότυπες συμβάσεις, μη αναπαράξιμα έγγραφα, κ.ά.) προσφέροντας χώρους οι οποίοι μπορούν να διατεθούν και για αποκλειστική χρήση. Οι χώροι διαθέτουν συστήματα κατάσβεσης αερίου και παρακολουθούνται από τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας.

Η υπηρεσία μπορεί να αφορά το σύνολο του αρχείου σας ή το τμήμα του αρχείου σας που εσείς κρίνετε πιο ευαίσθητο.

 

Οφέλη της υπηρεσίας

 

• Υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τη φύλαξη και διαχείριση των ιδιαίτερα ευαίσθητων αρχείων σας.

• Τήρηση αρχών SOX, BCP.

• Μείωση ρίσκου και επιχειρηματικών κινδύνων.

• Μείωση κόστους λειτουργίας.